fbpx

GIẢI TOÁN 11 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Khoá học Giải toán 11 đại số và giải tích, được giảng dậy tại GIA SƯ PLUS dựa trên hướng dẫn, yêu cầu chất lượng được quy định bởi Bộ GD&ĐT . Tại GIA SƯ PLUS, chúng tôi luôn yêu cầu gia sư bám sát chương trình sgk để xây dựng cho học sinh hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc trước khi bồi dường, nâng cao kiến thức cho các em học sinh. Phương pháp này đã được phụ huynh trên khắp mọi miền đất nước tin tưởng và ủng hộ. Dưới đây là chi tiết nội dung và các yêu cầu chất lượng đầu ra đổi với mọi học sinh tham gia khoá học này.

Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1. Hàm số lượng giác

Về kiến thức:

  Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).

Về kỹ năng.

– Xác định được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sinx: y = cosx; y = tanx; y = cotx.

– Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sinx: y = cosx;      y = tanx; y = cotx.

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Về kiến thức:

 Biết  các phương trình lượng giác cơ bản: sinx = m; cosx = m; tanx = m; cotx = m và công thức nghiệm.

Về kỹ năng: 

 Giải thành thạo phương trình lượng giác cơ bản. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình lượng giác cơ bản.

Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

Về  kiến thức:

Biết dạng và cách giải các phương trình:  bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; asinx+bcosx = c.

Về kỹ năng.

Giải được phương trình thuộc dạng nêu trên.

Chương II. Tổ hợp – Xác suất

Bài 1. Quy tắc đếm

Về kiến thức:

Biết: Quy tắc cộng và quy tắc nhân;

Về kỹ năng:

– Bước đầu vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân.

Bài 2. Hoán vị-Chỉnh hợp-Tổ hợp

Về kiến thức:

Biết: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử;

Về kỹ năng:

– Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần tử .

Bài 3. Nhị thức Niu-Tơn

Về kiến thức:

 Biết:  Công thức  Nhị thức   Niu-tơn.

Về kỹ năng:

– Biết khai triển nhị thức Niu-tơn  với một số mũ cụ thể.

-Tìm được hệ số của xk trong khai triển

(ax + b)n thành đa thức

Bài 4. Phép thử và biễn cố

Về kiến thức.

– Biết : Phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.

Về kỹ năng :

– Xác định được: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.

Bài 5. Xác suất của biến cố

Về kiến thức.

– Biết : Định nghĩa xác suất của biến cố.

– Biết tính chất: P(ỉ) = 0; P(Ù) =1;  0 ≤ P(A) ≤1.

– Biết (không chứng minh) định lí cộng xác suất và định lí nhân xác suất.

Về kỹ năng :

– Biết dùng máy tính bỏ túi hỗ trợ tính xác suất.

Chương III. Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học

Về kiến thức:

– Hiểu được phương pháp quy nạp toán học.

Về kỹ năng:

Biết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạp.

2. Dãy số

Về kiến thức:

– Biết khái niệm dãy số; cách cho dãy số (bởi công thức tổng quát; bởi hệ thức truy hồi; mô tả); dãy số hữu hạn, vô hạn.

– Biết tính tăng,  giảm, bị chặn của một dãy số.

Về kỹ  năng:

Chứng minh được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.

Bài 3. Cấp số cộng

Về kiến thức:

Biết được: khái niệm cấp số cộng, tính chất , số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng Sn.

Về kỹ năng:

– Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un,, n, d, Sn.

Bài 4. Cấp số nhân

Về kiến thức:

Biết được: khái niệm cấp số nhân, tính chất ,  số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân Sn.

Về kỹ năng:

– Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un,, n, q, Sn.

Chương IV. Giới hạn

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Về kiến thức:

Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể).

– Biết (không chứng minh) các định lý về giới hạn

Về kỹ năng :

– Biết vận dụng các định lý để tìm  giới hạn của một số dãy số đơn giản.

– Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.

Bài 2. Giới hạn của hàm số

Về kiến thức :

– Biết khái niệm giới hạn của hàm số.

– Biết (không chứng minh) các định lý về giới hạn của hàm số

Về kỹ năng:

 Trong một số trường hợp đơn giản, tính được

– Giới hạn của hàm số tại một điểm.

– Giới hạn một bên của hàm số.

–  Giới hạn của hàm số tại .

Bài 3. Hàm số liên tục

Về kiến thức:

– Biết định nghĩa hàm số liên tục (tại một điểm, trên một khoảng).

–  Định lí về tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục.

– Định lí: Nếu f(x) liên tục trên một khoảng chứa hai điểm a, b và f(a).f(b) < 0 thì tồn tại ít nhất một điểm c ∈(a,b) sao cho f(c) = 0.

Về kỹ năng :

– Biết ứng dụng các định lí nói trên xét tính liên tục của một hàm số đơn giản.

– Biết  chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lí về hàm số liên tục

Chương V. Đạo hàm

Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm

Về kiến thức:

 Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng).

– Biết‎ ý nghĩa cơ học và ý nghĩa hình học của đạo hàm.

Về kỹ năng:

– Tính được đạo hàm của hàm luỹ thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc 3 theo định nghĩa;

– Viết được phương trình tiếp tuyến  của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị

– Biết tìm vận tốc tức thời tại một thời điểm của một chuyển động có phương trình  S = f(t).

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Về kiến thức:

  Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp.

Về kỹ năng:

Tính được đạo hàm của hàm số được cho ở các dạng nói trên.

Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Về kiến thức:

– Biết  đạo hàm của  hàm số lượng giác.

– Biết (không chứng minh): các định lý về đạo hàm của hàm số lượng giác

Về kĩ năng:

–   Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.

Bài 4. Vi phân.

Về kiến thức :

– Biết  định nghĩa vi phân.

Về kỹ năng :

– Tính được vi phân của các hàm số đơn giản

Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Về kiến thức :

– Biết  định nghĩa đạo hàm cấp hai.

Về kỹ năng :

Tính được

 Đạo hàm cấp hai của một số hàm số.

–  Gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình S = f(t) cho trước.

 

Nội Dung Khoá Học

No curriculum found !
PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • 10 Days
0HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

    About Gia Sư Plus

    Gia Sư Plus luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại để tạo dựng một môi trường học tập chất lượng cao, tin cậy, dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng học sinh, phụ huynh trên mọi miền đất nước.

    top
    Copyright © 2008-2020, GiasuPlus.